Regler / Ejers forpligtigelser

Ejers forpligtigelser
Færdselsareal
Såfremt der i forbindelse med den faktiske anvendelse af færdselsarealet opstår en skade, som direkte kan henføres til en konkret hændelse, er den ansvarlige for hændelsen forpligtet til at foretage udbedring af skaden for egen regning.
(Dette kunne eksempelvis være tale om tab af gods, som medfører beskadigelse af asfalten eller færdsel med køretøjer, som vejen ikke er dimensioneret til).

Hyben & Bjørneklo
At sikre, at hyben ikke vokser ud til vejkanten. Der skal være en hybenfri rabat på mindst 75 cm.
At bjørneklo på egen grund – eller fællesareal bekæmpes efter forskriften.

Lovgrundlag:
Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, skal bekæmpelsen foregå flere år i træk.
Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Bekendtgørelse nr. 842 af 23. Juni 2017 om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.
Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 525 af 23. Maj 2017 om drift af landbrugsjorder.

Se mere på www.naturstyrelsen.dk
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com