Regler / Vedtægter

Vedtægter

                       VEDTÆGTER for Furreby Ny Grundejerforening AF 1967


§ 1
Foreningens navn er Furreby Ny Grundejerforening af 1967.

§ 2
Stk. 1: Foreningens formål er at fremme og værne fælles interesser, såsom kloakering, vandforsyning, vejspørgsmål, renovation o.l.

Stk. 2: Foreningen forestår evt. etablering samt drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fælles-arealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til Foreningen i medfør af lovgivningen.

Stk. 3: Foreningen kan om nødvendigt optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.

Stk. 4: Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til Forenin-gen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 5: Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af Generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Stk. 6: Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 7: Et medlem, der er i restance til Foreningen, har ikke stemmeret på Generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i Foreningen.

§ 3
Enhver, der ejer en grund inden for foreningens område (se Bilag 1), der enten i Løkken-Vrå Kommunes ”Lokalplan 4.7.0.0 Kysten” eller ved efterfølgende tinglyst servitut er pålagt medlemspligt, indtræder automatisk som medlem af Grundejerforeningen, med virkning fra den dag vedkommende overtager ejerskab til grunden. Herudover kan ejere af grunde uden medlemspligt, men beliggende indenfor foreningens område, optages som medlemmer. Generalforsamlingen kan beslutte at kræve en servitut om pålæggelse af fremtidig medlemspligt tinglyst på samtlige medlemmers grunde inden for foreningens geografiske område.

§4
Det årlige kontingent fastsættes af Generalforsamlingen.

§5
Foreningen ledes af en Bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, der vælges for et tidsrum af to år ad gangen. I ulige år er der 3 Bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år er der 2 Bestyrelsesmedlemmer på valg.
Endvidere vælges 2 suppleanter, der i de valgte Bestyrelsesmedlemmers forfald indtræder i disses sted for resten de således udgåede Bestyrelsesmedlemmers funktionstid. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv Formand, Næstformand, Kasserer, Vejformand og Sekretær.

§6
Generalforsamlingen vælger 1 Revisor og en Revisor-suppleant, som vælges for 2 år ad gangen.

§7
Bestyrelsen repræsenterer og forpligter i alle forhold Foreningen under ansvar over for Generalforsamlingen.
Bestyrelsen bemyndiges til om fornødent at søge juridisk bistand ved opkrævning af de bidrag, som pålægges Foreningens medlemmer.
Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte Formanden eller mindst 2 Bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

§ 8
I det daglige repræsenterer Formanden – i dennes fravær Næstformanden – Foreningen og handler på dennes vegne under ansvar over for såvel den øvrige Bestyrelse som Foreningens Generalforsamling.
Foreningen tegnes af Formand og Kasserer - ved eventuel optagelse af lån skal dette godkendes af Generalforsamlingen.

§ 9
Kassereren fører regnskab over Foreningens indtægter og udgifter. Kassereren kan godt være en person uden for Bestyrelsen.
Regnskabet afleveres senest 1. marts til Revisor, der gennemgår dette og forsyner det med revisi-onspåtegning.

§ 10
Sekretæren er Referent og sikrer referat af alle Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger og øvrige møder.

§ 11
Generalforsamling afholdes hvert år i April eller Maj måned og indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Formandens Beretning
3. Budget & Regnskab
4. Kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af Revisor og Revisor-Suppleant
8. Eventuelt.

§ 12
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer har adgang og har stemmeret med 1 stemme hver, pr. ejendom.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at der kun kan medtages en fuldmagt pr ejendom.
Ekstraordinær Generalforsamling eller medlemsmøde afholdes, når mindst 3 Bestyrelsesmedlem-mer eller ¼ af Foreningens medlemmer skriftligt og med motivering fremsætter ønske herom.
Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter en sådan anmodning.

§ 13
Det årlige kontingent opkræves hvert år i Januar måned af Hjørring Kommune eller tilsvarende, når dette er muligt – og når Bestyrelsen har besluttet dette. Kontingentet kan opkræves ved anden ordning med betalingsfrist senest 15. Marts hvert år.

§14
Følger et medlem ikke vedtægterne, Generalforsamlingens beslutninger eller ”Ejerens Forpligtelser” (Bilag 2), kan Foreningen føre en civil retssag mod vedkommende.


§ 15
Vedtægtsændringer kan gennemføres på en Generalforsamling.
Beslutninger på Generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 16
Stk. 1: Generalforsamlingens beslutning om ændring af Foreningens vedtægter, herunder også forslag om opdeling af Foreningen, sammenlægning med andre foreninger, ændring af Foreningens geografiske område eller nedlæggelse af Foreningen, kræver 2/3 majoritet blandt de på Gene-ralforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af Foreningens medlemmer.

Stk. 2: Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny Generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne Generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mø-dendes tal er for forslaget.

Stk. 3: Ændring af Foreningens vedtægter kræver desuden Byrådets godkendelse.

 


Således vedtaget på Generalforsamlingen, Løkken, Søndag den 21. Maj 2023

Vedtægtsændringer er godkendt af Hjørring Kommune den 15. Juni 2023
 
 
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com