Regler / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER


For

Furreby Ny Grundejerforening

AF 1967


§ 1

Foreningens navn er Furreby Ny Grundejerforening af 1967.

§ 2

Foreningens formål er at fremme og værne fælles interesser, såsom kloakering, vandforsyning, vejspørgsmål, renovation o.l.
Foreningen varetager vejvedligeholdelsen i området.

§ 3

Som medlem kan optages grundejere i Furreby.

§4

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, der vælges for et tidsrum af to år ad gangen.
Endvidere vælges 2 suppleanter, der i de valgte bestyrelsesmedlemmers forfald indtræder i disses sted for resten de således udgåede bestyrelsesmedlemmers funktionstid.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger formand, hvis funktionstid er 2 år.
Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.


§6

Generalforsamlingen vælger 1 revisor, som vælges for 2 år ad gangen.

§7

Bestyrelsen repræsenterer og forpligter i alle forhold foreningen under ansvar over
for generalforsamlingen.
Bestyrelsen bemyndiges til om fornødent at søge juridisk bistand ved opkrævning
af de bidrag, som pålægges foreningens medlemmer.
Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmed-
lemmer fremsætter ønske herom.

§ 8

I det daglige repræsenterer formanden – i dennes fraværelse næstformanden –
foreningen og handler på dennes vegne under ansvar over for
såvel den øvrige bestyrelse som foreningens generalforsamling.
Foreningen tegnes af formand og kasserer-ved eventuel optagelse af lån skal dette godkendes af generalforsamlingen

§ 9

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Kassereren kan godt være en person uden for bestyrelsen.
Regnskabet afleveres senest 1. marts til revision, der gennemgår dette og
forsyner det med revisionspåtegning.
§ 10

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over alle bestyrelsesmøder,
generalforsamlinger og møder.

§ 11

Generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned og indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Kontingent.
5. Valg.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§ 12
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer har
adgang og har stemmeret med 1 stemme hver, pr. ejendom.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at der kun kan medtages en fuldmagt pr ejendom.
Ekstraordinær generalforsamling eller medlemsmøde afholdes, når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer skriftligt og med
motivering fremsætter ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter en sådan
anmodning.
§ 13

Medlemskontingent opkræves ved kassererens foranstaltning og skal være ind-
betalt til foreningen senest 15. januar hvert år.
Er kontingentet ikke indbetalt senest denne dato, medfører det tab af alle rettigheder og kan medføre eksklusion, medmindre bestyrelsen finder vægtige grunde til yderligere henstand.
Hvis et medlem ekskluderes er der fortsat pligt til at betale andel i vejvedligeholdelse.

§14

Dersom et medlem modarbejder foreningens interesser og formål, kan eksklusion
finde sted på en generalforsamling, såfremt mindst ½ af de mødte medlemmer
stemmer derfor.
Et ekskluderet medlem kan dog senere – på samme betingelser – optages igen,
såfremt en ny generalforsamling giver tilladelse hertil.

§ 15

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16
Til ophævelse af foreningen kræves der, at der på generalforsamlingen mindst er 2/3 af samtlige medlemmer og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes der senest 14 dage efter en ny generalforsamling, hvor ophævelsen kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens nettoformue et velgørende formål indenfor foreningens område.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen, - Løkken, - Lørdag den 11. maj 2019.


Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com