Nyheder / Generalforsamlinger - referater

Generalforsamlinger - referater

Referater fra Generalforsamlinger i Furreby Ny Grundejerforening finder du via følgende links herunder:
 
 
.....COVID-pandemi.....
 
 
 
 
Ældre referater følger herunder:
 
 
  Generalforsamling D. 28 april 2018

1.

Velkomst af formand Peter Wildenskov med efterfølgende valg af dirigent John Nygaard.

2.

Beretning:
Formandens beretning 2017/18

Bestyrelsen efter konstitution
• Peter Wildenskov, Formand
• Per Dalentoft, Næstformand og kasserer
• Jens Wraa, Vejformand,
• Arne Larsen-Ledet, Sekretær
• Jørgen Jensen, Bestyrelsesmedlem

Trapper og redningskranse

• Begge trapper fik i Juli måned et ”hovedeftersyn”,
• Vi har været forskånet for voldsomme storme og trapperne er i relativ god stand efter vinteren,
• Begge trapper får et check i nær fremtid men der er alene tale om mindre reparationer,
• Vi søgte og fik bevilget 2 redningskranse fra TrygFonden til placering i umiddelbar nærhed til trapperne,
• Efter lidt ”sagsbehandlingstid” fik vi tilladelse til opsætning af Kystdirektoratet,

Veje

• Den megen regn det sidste år har givet store udfordringer for vores vejnet,
• Der har været henvendelser fra grundejere om øget vedligeholdelse men dette finder vi ikke muligt da vedligeholdelsen ved megen regn kun holder få dage,
• Vi har forsøgt at vedligeholde dem bedst mulig under hensyntagen til vores økonomi,
• Der har være henvendelse om udvidelse af vejen ved Bjergbakken hvilket er sket, endvidere skal et vejstykke på Diget etableres da det ikke er sket ved den oprindelige etablering,

Samarbejde med Furreby Grundejerforening

• Der har været afholdt et fælles bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse i FG,
• Der blev aftalte mindre justeringer i samarbejdsaftalen omkring vejvedligeholdelse,
• Høringssvar til Hjørring Kommune om ny sommerhusudstykning på Furreby Kirkevej blev drøftet – alle ønsker er blevet tilbagevist fra Hjørring Kommune,
• Enighed om samarbejde ved høringer mv,
• Enighed om et fælles bestyrelsesmøde en gang årligt,

Økonomi

• Vi har skiftet bank fra Jyske Bank til Danske Bank,
• Dette kører uden problemer og der er en høj service uden at det koster ekstra,
• Vi har med baggrund i spørgsmålene på sidste års generalforsamling omkring honorering til bestyrelsen drøftet dette i bestyrelsen og nået frem til at anvende den godtgørelse som Skat har fastsat som skattefri godtgørelse til frivillige bestyrelsesmedlemmer.
• Godtgørelsen har ligget fast på kr. 3750 de seneste år og vi er nået frem til følgende fordelingsnøgle:
• Formand 1X godtgørelse
• Kasserer 2 X godtgørelse
• Vejformand ½ X godtgørelse
• Sekretær 1/3 X godtgørelse
• Bestyrelsesmedlem uden funktioner 1/6 godtgørelse
• Den samlede godtgørelse holder sig indenfor det budgetterede

Fiberbredbånd

• Der har været megen stor tilslutning fra de 2 grundejerforeninger-cirka 70 % af medlemmerne,
• Projektet kører planmæssigt og de er færdige med hovedledningen i Furreby og næsten også med lægning af tomrør til de enkelt grundejere,
• Hovedledningen er nu ved at være forbi campingpladsen
• Projektet forventes afsluttet inden udgangen af Juni måned,
• Såfremt der er problemer vil de meget gerne kontaktes med det samme så de kan rette op på eventuelle problemer,

Diverse

• Beskæring af træer på Furreby Kirkevej ved vores nedgang til stranden-dette vil ske snarest,
• Affaldsstativer på stranden/nedgang til stranden. Dette har kommunen afslået grundet besparelser men vi vil blive inddraget i et forsøg hvor grundejerforeningerne vil få et antal sække udleveret til indsamling af affald og disse kan stilles ved grundejernes eget affaldsstativ og vil blive medtaget ved tømning,
• Hastighed på Furreby Kirkevej. Der mangler skilte på strækningen hvilket kommunen er gjort opmærksom på men de har endnu ikke svaret.
• Der er gjort opmærksom på huller på Furreby Kirkevej. Furreby Skolevej får nyt slidlag i år.

Under drøftelse af beretning diskussion om godtgørelse/honorar skal være med her.
Spørgsmål fra Diget 49, hvorfor ændringsforslag ikke var blevet udsendt til alle grundejere forinden generalforsamlingen. Formanden beklagede at dette fejlagtigt ikke var sket.
Hastighed på vejene er generelt for høj der blev disk. 50km/t nedsættes til 30-40km/t og grusveje ned til 10-20km/t.
Affaldsstativer kan dette placeres ved nedgang til trapper eller evt. placeres ved grundejere tæt på strand.
Forslag evt. om påbudstavler for hastighed
Forslag for knust asfalt i stedet for stabilgrus/vejgrus
Generelt var hastighed på Ørnevej alt for høj
Beretning godkendt.

3.

Gennemgang af regnskab ved kasserer Per Dalentoft
Spørgsmål herunder hvor mange grundejere er der? Svar 392.
Forslag fremme om ny regnskabsopstilling da der er stor utilfredshed med det nuværende, total uoverskueligt, megen diskussion af regnskab.
Afslutningsvis blev regnskab godkendt.
Budget 2018 gennemgang af dette og her var der også disk. angående opstilling.
 
4.

Kontingent: 14 grundejere betaler ikke, diskussion af dette herunder oplysning om at der ikke er tvunget medlemskab. Efterfølgende disk. af vejvedligehold og pris herfor.
Kontingent uændret for 2018.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 personer indvælges, 3 personer opstillet
Skriftlig afstemning efter opstilling
Arne Larsen (ønsker genvalg) 33 stemmer
Bent Nielsen (ny medlem) 34 stemmer
Susanne Søndergaard (ny medlem) 11 stemmer
Indvalgt til bestyrelsen Arne Larsen og Bent Nielsen

6.

Indkommen ændringsforslag fra Susanne Søndergaard, Susanne redegjorde grundigt for ændringsforslaget og herunder hvad bestyrelsen gage kunne være som forslag:
Formand kr. 3000,00
Kasserer kr. 2000,00
Sekretær kr. 1000,00
Vejformand ? Da der foreligger fast aftale til 2020 om vejvedligehold
Menig medlem kr. 500,00
Forslag fra en som synes det bør tages op til næste generalforsamling
Diskussion om gage skal besluttes på generalforsamling
Diskussion angående om hvor mange stemmer der skal til ved ændringsforslag eller nye vedtægter om dette er 50/50 eller 2/3 af fremmødte.
Afstemning af forslaget
For forslag 13 stemmer
Imod forslag 17 stemmer
Forslaget blev ikke vedtaget.

7
 
Under evt. takkede formanden afgående vejformand Jens Wraa for god indsats i 16 år.

God sommer

 
 
 
 

                                   Generalforsamling 13.5. 2017.

1. Valg af dirigent: Henning Rytter blev valgt.

2. Formandens beretning: Beretningen blev godkendt. Der var ønske om forbedring af den nordre trappe. Bestyrelsen mener den er OK som den er - men erkender, der er plads til forbedringer. Den er i fokus.


3. Regnskab. Johnna fremlagde foreningens regnskab. Der var spørgsmål om teknisk/grafisk opstilling. De blev fyldestgørende besvaret, og regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent.: Vi fastholder det nuværende kontingent kr. 360,- kr. 100,- for de, der ligger ud til Furreby Kirkevej.

5. Valg til bestyrelsen: Peter Wildenskov, Per Dalentoft, Jørgen Jensen blev valgt. Peter Wildenskov blev valgt til formand. Bestyrelsen består også af Arne Larsen-Ledet og Jens Wraa


6. Valg af suppleant: Henning Rytter, Annette Muatt blev valgt.

7. Valg af revisor: Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at vælge revisor.


8. Indkomne forslag. Trafikhastighedsdæmpende tove over vejen: Kommunen kan ikke godkende forslaget – og derfor falder det. Bestyrelsen arbejder videre med problematikken.

9. Eventuelt. Flere forhold blev drøftet..bl.a kystsikring. Debatten er i et vadested – både lokalt
og nationalt. Foreningen er afventende, og agter ikke at gå ind i sagen.
 
 

                         Generalforsamling i FNG lørdag d. 21.5.2016

Valg af dirigent.
Henning Rytter blev valgt

Formandens beretning
Per Dalentoft aflagde beretning – og den blev godkendt.
Der var uddybende spørgsmål om vejvedligeholdelse, kystsikring og
hastighedsregulering.

Regnskab
Johnna Ganzhorn Dalentofts regnskab blev godkendt.
Der var uddybende spørgsmål om 3 forskellige kontingenter og om revision af

regnskab.
Kontingent - restence.
Der er 40 i restence.
Fastsættelse af kontingent
Vi holder fast i kontingent på kr. 360,- og beholder de 3 prisdifferentieringer.
Vi bør efterlyse mere solidaritet og arbejde hen imod samme pris for alle.

Valg af bestyrelse.
På valg var Jens Wrå og Arne Larsen-Ledet – og begge blev genvalgt.

Valg af suppleant.
Henning Rytter blev valgt.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:
Per Dalentoft, formand
Jonna Ganzhorn Dalentoft, kasserer
Jens Wrå, vejformand
Arne Larsen-Ledet, sekretær
John Nygård

Suppleanter:
Frank Stenzhorn
Henning Rytter

Indkomne forslag.

Forslag 1: Vi skal have lagt dræn i alle grusvejene i området. Arbejdet skal laves
løbende og vil nok medføre kontingentstigning. Forslaget faldt.
Forslag 2: At vi får lavet en rampe til cykler m.m. ved den vestre bro. Forslaget faldt.
Forslag 3. At vi udsender opkrævninger i januar. Det letter udfordringerne ved
ejerskifte. Forslaget tiltrådt.

Eventuelt
Arne Larsen-Ledet fortalte om to nye foreningsinitiativer ved Klostergrøften
1. Vandløbet er meget groet til helt ind til Furreby Kirkevej, og sydsiden langs
stien ryddes, så vandløbet igen bliver synligt. Hjørring kommune fandt ideen
god, og man er gået i gang.
2. Klostergrøften har – i lighed med mange andre vandløb i DK været brugt som
transportvej. Fladbundede pramme har befærdet vandløbet langt op, og der har
givetvis været en pramdragersti lang bækken. Den foreslår bestyrelsen
genetableret som trampesti ind til Vrenstedvej(ca. 4 km.) – et projekt med et
mægtigt potentiale – både m.h.t historie, naturoplevelse og motion. Forslaget
behandles i øjeblikket af kommunen, der ser positivt på det – men også
erkender, at det kræver losejertilladelser.

Per Dalentoft fortalte om aktuelt tilbud om billigt internet. Brochure kunne nuppes
ved døren. Pris kr. 150,- pr. måned.

Paraglidere er generende. De må ikke flyve ved de private grunde.
Har grundejere, der er tvunget medlem særlig rettigheder? Det mente en af
deltagerne, men det blev ikke drøftet.

Referent

Arne Larsen-Ledet                                                                                                                       

 

 
 

REFERAT

Generalforsamling i Furreby Ny Grundejerforening 23.5.2015

Sted: Action House, Løkken.

Der var ca. 35 fremmødte.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Foreningens regnskab

4. Kontingent

5. Dræn og kloakker

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af formand

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Henning Rytter blev foreslået og enstemmigt valgt.

Da generalforsamlingen var lidt for sent indvarslet, afstemtes ved håndsoprækning om general-forsamlingen skulle fortsætte. Det var der flertal for.

2. Formandens beretning

John gennemgik sin beretning. Han fortalte om de fornyelser, der er foretaget eller i gangværende i området i form af endnu en ny bro ved Fasanvej og et kommende projekt med udskiftning af den sidste gamle bro, som forbinder Furreby med Løkken i samarbejde med Furreby Grundejerforening og Hjørring Kommune. I forbindelse med udskiftning af broen ved Fasanvej har Hjørring Kommune renset åen, som der er bedre gennemløb i den. Derudover har foreningen haft kontakt til Hjørring Kommune om udskiftning af ulæselige skilte i området på Mågevej. Problematikken med paraglidere, som flyver alt for tæt på sommerhuse i 1. klitrække, er også diskuteret med kommunen. Der findes i forvejen informationspjecer på Turistkontoret med regler for disse. Man overvejer at sætte et skilt op for enden af Furreby Kirkevej, hvor mange paraglidere mødes og starter fra. Da man tror, at en del af paragliderne bor på campingpladsen på Furreby Kirkevej, lover foreningen at anmode personalet om at hjælpe med at orientere paragliderne om reglerne for flyvning i området.

I forlængelse af den kommunale digitaliseringsfremstød er det også tid til at følge denne bølge i vores forening. Vi har i flere år arbejdet på at afskaffe udsendelse med PostDanmark. John udtrykte sin glæde over, at der nu er ca. 260 husstande tilmeldt vores hjemmeside. Det er glædeligt, da denne bliver foreningens fremtidige primære informations- og udsendelseskilde. Målet er, at vi kan nå 95% af medlemmerne denne vej. Det er meget lettere at administrere og meget billigere at bruge. Men de husstande, som ikke har adgang til computer eller har en mailadresse, vil stadig have

mulighed for at få tilsendt indkaldelse til generalforsamling og girokort per post, dog mod et administrationsgebyr.

Man diskuterede værdien af at sætte en lille annonce i Løkken-bladet, men da foreningen kan nå alle enten per mail eller post, vil dette blot være en ekstra fordyrende udgift med det eneste formål at indkalde til generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

3. Foreningens regnskab

Bitte fremlagde regnskabet. Vi har en sund økonomi med en kassebeholdning på ca. 100.000 kr. ved årsskiftet. Eneste ekstraudgift sidste år bidrag til bro, hvor foreningen betalte halvdelen (ca. 25.000kr.), Hjørring Kommune den anden halvdel.

Det er desværre ikke alle, som betaler til vedligeholdelse af vores område, så foreningen har et tilgodehavende. Dette diskuteredes. Det besluttedes på generalforsamlingen at afskrive tabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent

Kontingentfastsættelse for 2016 – uændret fra 2015, som er 360 kr. for medlemmer, 310 kr. for ikke-medlemmer og 100 kr. for husstande på Furreby Kirkevej (bor ved asfaltvej).

Man diskuterede problematikken om forskelligt kontingent i vores forening. Bestyrelsen har også diskuteret dette på tidligere møde, da det administrativt er noget sværere. På generalforsamlingen enedes man om, at der på næste års generalforsamling skal stilles forslag om, at kontintentet bliver et ens beløb til alle, set i lyset af at det er så lille et beløb, og alle i området gør brug af veje, broer og trapper uanset, hvor man bor.

5. Dræn og kloakker

Vi har forhandlet ny fornuftig 2-årig kontrakt med grusning med Bdr. Sand.

Vejformand Jens Wraa fortalte om, at Hjørring Kommune har været i gang med at spule kloakker. Vi har gennem de sidste par år talt om, at det snart var tid til at få spulet drænene i det lave Furreby.

I forbindelse med spulingen af kloakkerne har Jens haft kontakt med det firma, som udførte spulingen for at høre, om de kunne give et tilbud på, hvad det ville koste, hvis de fandt dækslerne til brøndene og spulede drænene i området på 9 km veje. Firmaet gav et tilbud på knap 35.000 kr.

Tilbuddet er godkendt, og arbejdet er sat i gang. Ydermere får foreningen af firmaet en oversigt over, hvor dækslerne er placeret.

6. Valg til bestyrelsen

John Nygaard, Per Dalentoft og Bitte Nygaard er på valg. John Nygaard genopstiller, men ikke som formand. Per Dalentoft genopstiller. Bitte Nygaard genopstiller ikke.

John og Per blev genvalgt.

Suppleant Jonna Dalentoft træder ind i bestyrelsen i stedet for Bitte. Frank Stenzhorn vælges ind som suppleant i stedet for Jonna.

7. Valg af formand

Per Dalentoft stiller op som formand. Per fortæller lidt om sig selv og sin lyst til at prøve udfordringen som formand i vores forening. Ingen andre kandidater opstiller.

Per bliver valgt til formand med applaus.

Det foreslås på generalforsamlingen, at man bytter punkt 6 og 7, næste gang formand skal vælges. Dette vil være mere rigtigt. Dette tages til efterretning.

8. Valg af revisor

Henrik Tang har tilbudt at stille op som bilagskontrollant for endnu en 2-årig periode. Henrik bliver valgt.

9. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag rettidigt.

10. Eventuelt

Trappen til stranden tættest på åen er svært gangbar, når det handler om at komme op. Der foreslås, at man ved denne får tov og stolper op i lighed med trappen ved Gåsestien. Bestyrelsen forklarer, at det ikke er en af foreningen trapper, men derimod Furreby Grundejerforenings. Jens Peter Jørgensen, Fasanvej skal til møde med den anden forening i næste uge. Han vil bibringe forslaget til den anden forening.

Apropos foreninger diskuteredes herefter problematikken med en eller to foreninger i et så lille område med samme formål.

Der kommer spørgsmål til, om strækningen Svanevej/Kystvejen er offentlig eller privat. Spørgsmålet bliver stillet, fordi der er opsat et "Privat vej"-skilt på Svanevej. Bestyrelsen må fortælle, at det er korrekt, at der er en strækning, som er privat. Og en anden del af strækningen er kommunal.

En anden deltager undrer sig over, at kommunen til trods for dette har markeret denne vej som en cykelrute i området. Dette kan man da også godt undre sig over.

Bestyrelsen henviste til at tage kontakt til Hjørring Kommune for afklaring af spørgsmål.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30.

Referent Bitte Nygaard
 
 
 
 
 
Referat Generalforsamling FNG 2014

Valg af dirigent. Kjeld Rafn blev valgt.

John aflagde beretning og beretningen blev godkendt.

John gennemgik rabet – og også det blev godkendt.
Der kom forslag om at synliggøre hvem der er medlem.

Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret kr. 360,-

Alle skal melde sig til på den nye hjemmeside – også selv om man er tilmeldt. Kim Knudsen gennemgik hjemmesiden.

Der blev drøftet spuling af dræn, og generalforsamlingen sagde OK til det – hvis det viser sig at være nødvendigt.

Valg til bestyrelse: Jens Wrå, Arne Larsen-Ledet, og Kjeld Rafn blev genvalgt, Jonna Dalentoft blev valgt som suppleant.

8. Indkomne forslag. Der er beboere i området omkring Fasanvej, der ønsker broen over ”Mølleåen” fornyet. Generalforsamlingen gav bestyrelsen frie hænder til at få etableret en bro til kr. 40 – 50.000,-

10. Evt. Der blev rejst spørgsmål om paraglidning, der har været til gene for en del grundejere i yderste klitrække. Bestyrelsen undersøger muligheden for skiltning, og går ind i arbejdet.
Det blev pointeret at man som grundejer selv har følgende forpligtelser:
At bekæmpe bjørneklo
At holde styr på Hyben
At vedligeholde dræn på egen grund.

LL/maj 2014

Generalforsamling Furreby Ny Grundejerforening

 1.6.2013

 

Formand John Nygaard bød velkommen. 

Generalforsamling lovlig indvarslet – om end det skulle have været i maj.

 

Kjeld Raffn blev valgt til dirigent (og ordstyrer).

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Jesper Nørregård fortalte om de nye internetmuligheder via en mast i nærområdet. Denne leverer et godt signal i Furreby, der på sigt suppleres med TV- signal.

 

Regnskabet fremlagdes af kasserer. Dette godkendes. Der diskuteres betalingsmåder at opkræve kontingenter på. Foreningens ønske er stadig, at opkrævning i fremtiden kan ske via mail. Det arbejdes der videre på. Det vil både blive billigere og lettere at administrere, men det er svært, når foreningen ikke har mailadresser på alle medlemmer.

 

Der har været flere udgifter på vejene og dræn i år. Desuden forventes der at komme flere udgifter jf. punkt 6. Derfor foreslås der en kontingentforhøjelse på 50 kr. Det betyder, at kontingentet i 2014 til bliver 360 kr. Dette forslag godkendes. 

 

Dræn og kloakker. Det har i år været nødvendigt at spule dræn enkelte steder i år. Muligvis kommer der ekstra udgifter i 2014 på spuling af dræn i det lave Furreby. Drænene blev sidst spulet i 2004. Det skal snart gøres igen. Sidst kostede det kr. 59.000.  Bestyrelsen foranlediger spulinger af dræn, når der bliver problemer med dræn i vores område. 

 

Valg af bestyrelse: John Nygaard, Bitte Nygaard og Ernst Jørgensen på valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg.

John Nygaard og Bitte Nygaard blev genvalgt. 

Henrik Tang blev genvalgt som revisor.

Per Dalentoft blev valgt som suppleant. Velkommen i bestyrelsen. 

 

Valg af formand. John Nygaard blev valgt med applaus.

 

Indkomne forslag: 

Bro over møllebækken er i dårlig stand. Denne ønskes udskiftet. Bestyrelsen lover at kigge på broen og sørge for, at den enten bliver udbedret eller udskiftet ud fra en konkret vurdering sammen med en tømrer. 

Drænet på Fasanvej er tillukket. Foreningen sørger for, at drænene bliver spulet i det lave Furreby.

Sommerhusejer fra Bjergbakken 21 og 23 har fået dispensation til at ændre beplantningen fra hybenrose til hjælme. Det har givet sandflugtsgener for grundejerne øst for. Motivet for at fjerne hybenroserne var, at den var ved at overtage grunden, og hans indgreb var lovligt.

Klage over mange piggede ris på stien ved Rylevej. 

Det er plantedele fra ældre planter, der er blotlagt af vinden. 

Hvis svaret er utilfredsstillende, må man kontakte klitfogeden.

 

Flere ting blev drøftet, men intet ført til referat.

 

01.06.2013/referent Arne Larsen-Ledet

Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com