Nyheder / Formandens beretning fra 2013- 2019

Formandens beretning

Formandens beretning 2019/2020.
 
Formandens beretning på generalforsamlingen i Furreby Ny Grundejerforening lørdag 19.8.2021 på Action House
1. Vi starter med at mindes Peter Wildenskov, som har været vores seneste formand i Furreby Ny Grundejerforening. Peter tabte efter lang tid kampen mod sin kræftsygdom. Peter var en meget dygtig og kompetent formand for grundejerforeningen, i hvilken han gjorde et stort stykke arbejde. Jeg, John Nygaard, overtog posten efter Peter; en post, som jeg tidligere har haft.
2. En tak til den/de personer, der på egen hånd har været i gang med at reparere sydtrappen. Det er dejligt at møde interesserede og uselviske personer, som gør noget for fællesskabet.
3. Nordtrappen har vi fået gravet fri for sand, så nu alle trin er blotlagte. Hvor lang tid de så er det, er svært at vide, men hvis man en formiddag har lyst til at bruge en times tid med kost og skovl, skal man være velkommen. Det er nemlig af stor værdi for os alle, at trappen er passabel. Og er vi nogle, der fejer trappen en gang imellem, bliver færdsel på trappen ikke noget problem.
4. Vandløbene i vores område er blevet flotte efter at være blevet renset op, dog skal der fjernes en pukkel af sand et par steder, der forhindrer et frit vandløb. Hjørring Kommune har lovet at komme og tage sig af dette. Broerne, som vi har i foreningen sammen med Furreby Grundejerforening, har fået en hjælpende hånd, især den længste bro er blevet renset for sand, så vedligeholdelse af broen er nemmere at foretage.
5. Vi har i år spurgt bestyrelsen i Furreby Grundejerforening om en mulig sammenlægning af de to foreninger. Vi synes, at det måske er på tide kun at have én grundejerforening, og havde Furreby Grundejerforening sagt ja til dette ville I også her på generalforsamlingen være blevet spurgt om dette. Vi mener at kunne se en masse fordele for begge grundejerforeninger med dette forslag, men dette er blevet taget af bordet grundet at Furreby Grundejerforening ikke ønsker denne sammenlægning for nuværende.
6. Vores to redningskranse blev stjålet tidligt forår 2021 sammen med et af stativerne til redningskransene. Hvem den eller disse tåber er, er ikke til at sige, men det gjorde en forsinkelse for opsætningen af nye, da Tryg, som sponserer redningskransene, skulle sende nye. Nye kranse er opsat og vil blive taget ned og opbevaret vinteren over af undertegnede i oktober.
7. Endelig har vi i bestyrelsen talt om, at vores fire ’hovedveje’ ind i vores områder (Vibevej, Ternevej, Tranevej og Rønnevej burde asfalteres. Dette ville give mere dæmpende lyd fra biler samt meget mindre støv om sommeren, ingen stenslag samt en årlig besparelse på vejvedligehold på ca. 40- 50%. Udgiften til asfalteringen vil vi kunne indhente over en overkommelig årrække, og derefter vil vi kunne spare 40-50% af vejudgifterne. Da vores årlige vejudgifter udgør omkring 80.000 kr. - og er den absolut største post i foreningen – er det ikke så få penge, der her kan spares på sigt. Dette projekt er i øjeblikket udskudt grundet manglende sammenlægning med Furreby Grundejerforening, som også skulle betale deres del til dette, men i øjeblikket ikke ønsker det. Dette punkt vil vi igen tage op på en senere generalforsamling.
8. Til slut vil vi gerne takke Arne Larsen-Ledet, som ønsker at udtræde af bestyrelsen for et særdeles aktivt bestyrelsesarbejde. Arne har været idérig og fremsynet, men har så mange andre gøremål, som også skal passes. Tak til dig, Arne for et stort stykke arbejde. 9. Vores kasserer Søren Nielsen ønsker også at udtræde af bestyrelsen, men vil fortsat gerne virke som lønnet kasserer uden for bestyrelsen. Dette er vi glade for, da denne post ofte er svær at besætte, og vi har med Sørens fortsatte arbejde foreningens økonomi lagt i trygge rammer.
10. For kontinuiteten i foreningen ønsker jeg alligevel at fortsætte i bestyrelsen og glæder mig til samarbejdet med nye personer.
Med venlig hilsen
John Nygaard
Konstitueret formand Furreby Ny Grundejerforening
 
 
 
Formandens beretning 2018/19

Bestyrelsen efter konstituering

• Peter Wildenskov, Formand
• Per Dalentoft, Næstformand og kasserer
• Bent Nielsen, Vejformand
• Arne Larsen-Ledet, Sekretær
• Jørgen Jensen, Bestyrelsesmedlem

Trapper og redningskranse

• Begge trapper har fået lavet småreparationer sidste år. De vil begge få et check i nær fremtid men
det er alene småreparationer der skal laves.
• Redningskranse – den sydlige ved Rylevej skal have ny krans og begge skal rettes op efter vinterens
storme.
• Borde/bænke ved Gåsestien skal efterses og måske skal den ene udskiftes.

Veje

• Den megen regn specielt i marts måned har givet store udfordringer for vores vejnet.
• Vi har generelt forsøgt at vedligeholde dem bedst mulig og fået Bo Sand til at tage en ekstra tur
med vejhøvlen i marts måned.
• Vi vil også undersøge om Bo Sand kan rette de værste huller op i svingene når der skal køres ral på.
• Hejredalen er blevet gjort lidt bredere.
• Kløverstien ved Bjergbakken/Rylevej omlægges så den går ad Tranevej og op af Rylevej.

Samarbejde med Furreby Grundejerforening

• Der har været afholdt et fælles bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse i FG.
• Vi drøftede fælles aftale om vedligeholdelse af broer men aftalen er endnu ikke indgået.
• Vi har lavet fælles henvendelse til kommunen om renholdelse af stranden. Vi har fået kvittering fra
kommunen men endnu ikke et svar.

Økonomi

• Vi har en sund økonomi og ikke haft uforudsete udgifter.
• Vores bank har anbefalet os at få lavet en justering og præcisering af § 8 i vores vedtægter på
generalforsamlingen. Dette for at sikre hvem der tegner foreningen overfor banken. Samt sikre at
såfremt der skal ske optagelse af lån er det en generalforsamlingens beslutning.

Fiberbredbånd

• Projektet er blevet afsluttet planmæssigt.
• Der har været enkelte grundejere der grundet tekniks fejl har oplevet problemer med genåbning
efter ”vinterpause”.
• Såfremt der er grundejere der oplever problemer vil Stofa meget gerne kontaktes.

Diverse

• Beskæring af træer på Furreby Kirkevej- er blevet udført så oversigten er blevet bedre.
• Hastig på Furreby Kirkevej -der er blevet sat nye skilte op.
• Bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen har meldt sig ud af foreningen og suppleant Anette Myatt er
indtrådt.
• Da vi af og til oplever indbrud i vores område og tilgrænsende områder har vi sagt ja til et tilbud fra
Bo trygt om et oplæg om indbrudsforebyggelse og nabohjælp.

Peter Wildenskov
Formand
 
 
Formandens beretning 2017/18

Bestyrelsen efter konstituering
• Peter Wildenskov, Formand
• Per Dalentoft, Næstformand og kasserer
• Jens Wraa, Vejformand
• Arne Larsen-Ledet, Sekretær
• Jørgen Jensen, Bestyrelsesmedlem

Trapper og redningskranse
• Begge trapper fik i juli måned et ”hovedeftersyn”.
• Vi har været forskånet for voldsomme storme og trapperne er i relativ god stand efter vinteren.
• Begge trapper får et check i nær fremtid men der er alene tale om mindre reparationer.
• Vi søgte og fik bevilget 2 redningskranse fra TrygFonden til placering i umiddelbar nærhed til trapperne.
• Efter lidt ”sagsbehandlingstid” fik vi tilladelse til opsætning af Kystdirektoratet.

Veje
• Den megen regn det sidste år har givet store udfordringer for vores vejnet.
• Der har været henvendelser fra grundejere om øget vedligeholdelse men dette finder vi ikke muligt da vedligeholdelsen ved megen regn kun holder få dage.
• Vi har forsøgt at vedligeholde dem bedst mulig under hensyntagen til vores økonomi.
• Der har være henvendelse om udvidelse af vejen ved Bjergbakken hvilket er sket, endvidere skal et vejstykke på Diget etableres da det ikke er sket ved den oprindelige etablering.

Samarbejde med Furreby Grundejerforening
• Der har været afholdt et fælles bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse i FG.
• Der blev indgået en skriftlig aftalte omkring vejvedligeholdelse.
• Vi har indgivet høringsssvar til Hjørring Kommune om ny sommerhusudstykning på Furreby Kirkevej hvilket blev drøftet.
• Enighed om samarbejde ved høringer mv.
• Enighed om at det er godt med et fælles bestyrelsesmøde en gang årligt.
 

Økonomi
• Vi har skiftet bank fra Jyske Bank til Danske Bank.
• Dette kører uden problemer og der er en høj service uden at det koster ekstra.
• Vi har med baggrund i spørgsmålene på sidste års generalforsamling omkring honorering til bestyrelsen drøftet dette i bestyrelsen og nået frem til at anvende den godtgørelse som Skat har fastsat som skattefri godtgørelse til frivillige bestyrelsesmedlemmer som et udgangspunkt for fordeling.
• Godtgørelsen har ligget fast på kr. 3750 de seneste år og vi er nået frem til følgende fordelingsnøgle
• Formand 1X godtgørelse
• Kasserer 2X godtgørelse
• Vejformand ½X godtgørelse
• Sekretær 1/3X godtgørelse
• Bestyrelsesmedlem uden funktioner 1/6X godtgørelse,
• Den samlede godtgørelse holder sig indenfor det budgetterede

Fiberbredbånd
• Der har været megen stor tilslutning omkring ¾ af de 2 foreningers grundejere har tilmeldt sig.
• Projektet kører planmæssigt og de er nået til campingpladsen med hovedledningen.
• De er næsten færdige med lægning af tomrør til de enkelte huse før kirken.
• Projektet forventes afsluttet inden udgangen af juni måned.
• Såfremt der er problemer vil de meget gerne kontaktes med det samme så de kan rette op på eventuelle problemer.

Diverse
• Beskæring af træer på Furreby Kirkevej ved vores nedgang til stranden-dette vil ske snarest.
• Affaldsstativer på stranden/nedgang til stranden. Dette har kommunen afslået grundet besparelser men vi vil blive inddraget i et forsøg hvor grundejerforeningerne vil få et antal sække udleveret til indsamling af affald og disse kan stilles ved grundejernes eget affaldsstativ og vil blive medtaget ved tømning.
• Hastig på Furreby Kirkevej -der mangler skilte på strækningen hvilket kommunen er gjort opmærksom på men de har endnu ikke svaret.
• Der er gjort opmærksom på huller i asfalten på Furreby Kirkevej. Furreby Skolevej får nyt slidlag i år.
 
 
 
Furreby, April 2017


Beretning for Furreby Ny Grundejerforening for året 2016
Vi er stolte over at Furreby ny grundejerforening kan fejre 50 års jubilæum som en ny forening, vi markerer det med en flot kage til kaffen.


Digitaliseringen i vores forening er implementeret.
Der mangler stadig, at 6 grundejer at registrere sig på mail.

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med information til grundejer i området.

Vores bank, som er Jyske Bank giver os nogle udfordringer, de har sat vores gebyrer og rente på indestående kraftig op i forbindelse med at de vil skifte vores status fra privat til erhvervskunde.
Der er sammen med dette kommet ekstra krav på dokumentation om hvem der er tegningsberettig efter krav i hvidvaskningsloven. Vi har fået udsættelse til d. 01-06-2017 når der er indsat ny kasser.

Stormen har igen været hård ved vores trapper, der arbejdes på at få disse udbedret, så de er klar til brug til sommeren.

Kystvejen er blevet lukket permanent for gennemkørsel af biler, grundejeren er ifølge kommunen i sin fulde ret til dette.

Vedligeholdelse:
Vi har ydet tilskud til en helt ny bro over klosteråen ved Lars Jensensvej.
Oprensning af åen ved Klostergrøften er udført

Løbende vejvedligehold over vinteren, vi har udbedret de få henvendelser der har været over vinteren, både fra sommerhusejer og renovation firma.


Håber vi får en solrig sommer

Per Dalentoft
 

                                                                                                               Furreby, april 2016

 

Beretning for Furreby Ny Grundejerforening for året 2015
 

Digitaliseringen i vores forening er implementeret.
Vi sender ud på mail, der mangler stadig, at 50 grundejer at registrere sig, der sendes ud pr. brev til disse, med 100 kr. i administrationsgebyr, da dette er et tidskrævende arbejde.
Så registreret jer på www. furrebynygrundejerforening.dk under punktet ”Tilmelding”
Kassereren kan hjælpe jer med det. Bare ring.
 
Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med information til gavn for grundejer i området.
 
Stormen har igen været hård for de yderste sommerhuse. Vi har fået en del henvendelser angående kystsikring, vi har videregivet information om offentlig møde, FNG deltager ikke aktivt i debatten, men har fuld forståelse for de berørte grundejer.
 
FNG har arvet en grund ved Gåsestien matrikel nr. 5 k Furreby by 10547 m2.
Grunden er overtaget uden økonomiske forpligtelser og kan ikke bebygges.
 
Kystvejen har været lukket for gennemkørsel, men er blevet åben igen efter klager fra grundejer der benyttede denne vej. Vi henstiller til at der bliver taget hensyn og at der køres efter forholdene til mindst mulig gene, da vejen ellers kan lukkes igen, da det er en privat vej.
 
Vedligeholdelse:
I maj 2015 blev spuling af dræn afsluttet, hvor vi også måtte grave drænbrønde fri.
 
Vi har haft rettet henvendelse til kommunen angående oprensning af åen Klostergrøften, vi har fået positiv tilbagemelding fra Hjørring kommune teknik og miljøafdelingen, Poul Træholt om at det vil blive udført.
Vi har igen rettet henvendelse til kommunen angående slidte vejskilte, vi afventer at de kommer i gang.
 
Træfældning ved bro på Fasanvej er udført.
 
Løbende vejvedligehold, der har været nogle få henvendelser om vejene i forbindelse med vejret i efteråret og vinter, vi har forståelse for at man ønsker jævne og tørre veje hele året, men dette ønske er ikke til at opfylde i vinterperioden, vi har set på de henvendelser vi har fået og repareret hvis det har været nødvendigt.

Håber vi får en solrig sommer
Per Dalentoft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Furreby, april 2015

Beretning for Furreby Ny Grundejerforening for året 2014

Digitaliseringen i vores forening er i gang. Vi sender ud på mail osv. Men vi mangler altså stadig, at ca. halvdelen af jer skal gå ind og registrere sig på vores hjemmeside. Dette år er det sidste, hvor vi vil sende opkrævninger og meddelelser med brev uden en ekstra omkostning. Det er et stort arbejde at sende ud med breve, og vi kan spare på kassebeholdningen gennem en stor besparelse på frimærkekontoen. Vil man ikke være med på vognen, vil det fremover koste et gebyr på 100 kr. for udsendelsen. Man kan også få sin bank til at tage sig af betalingen automatisk. Så se nu at få jer registreret på www.furrebynygrundejerforening.dk under punktet "Tilmelding" for vores alles skyld. Bitte Nygaard vil gerne hjælpe jer med det. Bare ring. Vi har fået to flotte broer, og den sidste bro bliver lavet hen over sommeren i fælles samarbejde med FNG, Furreby Grundejerforening og Hjørring kommune. Forandringerne er tydelige og indbydende, så vi har efterhånden et flot område omkring åen. Kloakspuling og spuling af dræn er i øjeblikket i fuld gang. Det er tiltrængt og ikke uden besværligheder, men det går, og så endda til fornuftige penge for os. For 10 år siden var det næsten dobbelt så dyrt for os. Hjørring kommune er af os blevet gjort opmærksom på, at det generer mange sommerhuse med flyvning ind over disse. Kommunen har lovet en indsats for os med afmærkning på skilt, hvor der må flyves. Vi håber, at det hjælper, ellers må vi gøre det om. Stormen har igen været hård for de yderste sommerhuse. Vi gør, hvad der står i vores magt for at hjælpe gennem debat. Men vi føler, at vi diskuterer med folk og kommune, som har været bedrevidende om alting. Problemerne er efterhånden ved at være store for kommune og kystdirektorat. Så store at vi ikke mere kan ignoreres om dette og blive nægtet at høre på. Så vi må og skal tages alvorligt. Jeg stopper som formand ved denne generalforsamling og gør plads til den næste. Per Dalentoft fra bestyrelsen er villig til at tage over på denne post, men andre er selvfølgelig også velkomne til at stille op. Valget som formand foregår på generalforsamlingen. Endvidere stopper Bitte Nygaard som kasserer efter lige så mange år som mig i bestyrelsen. Vi vil gerne opfordre til nye ansigter i bestyrelsen. Kom med, det er en hyggelig tjans. Men man blir altså ikke rig af det. Lysten driver værket. God sommer John Nygaard
Furreby Ny Grundejerforening  | fng9480@gmail.com